Arthona

Deel 1: Schoon en emissieloos bouwen (SEB) (… in relatie tot sustainable finance)

Hoe kan de bouwsector groener worden?

Op 30 oktober is het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend door centrale (ministeries) en decentrale overheden (gemeenten en waterschappen), branche- en netwerkorganisaties en marktpartijen binnen de bouw. Het doel van dit convenant is om de uitstoot van werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te reduceren en hiermee een positief effect te hebben op de natuur, het klimaat en de gezondheid van mensen.

Het convenant SEB geeft invulling (met name door te bundelen) aan doelen en ambities die onder meer geformuleerd zijn in het Klimaatakkoord, Natuurverbetering, Circulaire Infraprojecten, Programma Stikstofreductie en het Schone Lucht Akkoord. Door de Rijksoverheid wordt 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw.

Sustainable Finance in relatie tot het SEB convenant

Vanuit mijn consultancy invalshoek op het gebied van Sustainable Finance zie ik het convenant SEB samenvallen met een drietal thema’s die voor een CFO van een bouwbedrijf interessant zijn vanuit waarde creatie van het bedrijf op lange termijn c.q. verplicht zijn: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), subsidies en fiscale regelingen en de circulaire economie. Reden voor een reeks van een columns waarbij ik start met het convenant SEB en de samenhang met de CSRD.

In het kort de CSRD

De CSRD is een wettelijke verplichting om te rapporteren over niet-financiële informatie in het kader van duurzaamheid. Bedrijven met 50 miljoen omzet, 25 miljoen balanstotaal en/of 250 medewerkers (aan 2 van de 3 criteria moet je voldoen) moeten over boekjaar 2025 gaan rapporteren over het effect van het bedrijf op mens, milieu en maatschappij en vice versa. Voor een gemiddeld bouwbedrijf wordt al gauw voldaan aan de eerder genoemde voorwaarden.

De stappen die doorlopen moeten worden voor de totstandkoming van de rapportage die voldoet aan de CSRD zijn onder andere:

  1. het identificeren van interne en externe stakeholders;
  2. het opstellen van een lijst met materiële duurzaamheidsthema’s;
  3. het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse waarbij er gekeken wordt naar impact materialiteit (impact op mens en milieu door het bedrijf) en financiële materialiteit (impact van mens en milieu op de organisatie);
  4. het vaststellen van een missie, visie en strategie op duurzaamheid met daarin verwerkt wat de doelstellingen zijn op duurzaamheid;
  5. het verzamelen van data en het creëren van een rapportage;
  6. het opstellen van een CSRD compliant jaarverslag.

De samenhang tussen het SEB convenant en de CSRD

Op basis van het SEB convenant en de CSRD zijn er minimaal 3 punten van samenhang te bepalen:

  1. Het identificeren van interne en externe stakeholders.

Het SEB convenant is onder meer ondertekend door centrale en decentrale overheden. Bedrijven actief in de bouw dienen voor hun activiteiten altijd een vergunning aan te vragen bij de centrale en/of decentrale overheid. 1 van de externe stakeholders is dan ook de overheid.

  1. Materiële duurzaamheidsthema’s.

Het SEB convenant is opgesteld met als doel om de uitstoot van werk-, voer en vaartuigen in de bouw te reduceren en daarmee een positief effect te hebben op de natuur, het klimaat en de gezondheid van mensen. Bouwbedrijf maken vaak nog gebruik van materieel dat draait op fossiele brandstoffen. Er speelt een hoop rondom stikstof en natura 2000 gebieden en het niet kunnen bouwen door bouwbedrijven. Een materieel duurzaamheid thema is dan ook zeker schoon en emissieloos bouwmaterieel.

  1. Het vaststellen van een strategie op duurzaamheid en doelstellingen.

Een strategie voor bouwbedrijven in het kader van de CSRD kan zijn: het zoveel mogelijk gebruik maken van schoon en emissieloos bouwmaterieel. Hiermee ontstaat er een positief effect op natuur, klimaat en mens. Een passende doelstelling zou dan weer kunnen zijn dat het CO2 effect van het bouwmaterieel daalt met een bepaalde hoeveelheid CO2.

Conclusie

Het SEB convenant biedt kansen op meerdere gebieden. Uiteraard wordt er geld beschikbaar gesteld om gesubsidieerd gebruik te gaan maken van emissieloos bouwmaterieel. Maar daarnaast is het ook een uitermate interessant convenant om nader te bestuderen en dan met name in relatie tot de CSRD vanuit de rol van CFO van een bouwbedrijf. Er zit best wat overlap in waar gebruik van gemaakt kan worden voor de implementatie van de CSRD.