Arthona

Deel 2: Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) (… in relatie tot sustainable finance)

convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Op 30 oktober is het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend door centrale (ministeries) en decentrale overheden (gemeenten en waterschappen), branche- en netwerkorganisaties en marktpartijen binnen de bouw. Het doel van dit convenant is om de uitstoot van werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te reduceren en hiermee een positief effect te hebben op de natuur, het klimaat en de gezondheid van mensen. Het convenant geeft daarmee invulling (–met name door te bundelen–) aan doelen en ambities die onder meer geformuleerd zijn in het Klimaatakkoord, in Natuurverbetering, in Circulaire Infraprojecten, in Programma Stikstofreductie en in het Schone Lucht Akkoord. Door de Rijksoverheid wordt 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw.

Sustainable Finance in relatie tot het SEB convenant

Vanuit mijn consultancy invalshoek op het gebied van Sustainable Finance (het verbinden van duurzaamheid en financiën) zie ik het convenant SEB samenvallen met een drietal thema’s die voor een CFO van een bouwbedrijf interessant zijn vanuit waarde creatie van het bedrijf op lange termijn: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), subsidies en fiscale regelingen en de circulaire economie.

“Dat er steeds meer schoon en emissieloos gebouwd moet worden is onherroepelijk. De basis hiervoor is om de uitstoot van het de werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te reduceren. Om dit te kunnen realiseren zullen bouwondernemingen steeds meer moeten investeren in hun materieel wat kapitaalintensief is”

In het kort subsidies en fiscale regelingen

Voor het Nederlands bedrijfsleven zijn er talloze subsidies en fiscale regelingen beschikbaar zowel op nationaal niveau als op gemeentelijk niveau. Bij subsidies krijgt de aanvrager direct geld tot zijn beschikking, bij fiscale regelingen is dit niet het geval. Voor fiscale regelingen geldt dat de te ontvangen gelden in mindering gebracht worden op de te betalen belastingen (bijvoorbeeld VPB). Indien er door een bedrijf geïnvesteerd wordt, kunnen subsidies en fiscale regelingen de investeringssom stevig verlagen. Momenteel zijn er op het gebied van duurzame investeringen waarbij gedacht kan worden aan het verduurzamen van panden, het investeren in elektrische voertuigen, maar ook technologische duurzame initiatieven talloze subsidies en fiscale regelingen van toepassing.

De samenhang tussen het SEB convenant en subsidies en fiscale regelingen

Zoals hierboven beschreven wordt er door de Rijksoverheid 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor emissie-reducerende maatregelen in de bouw. Het geld is onder meer beschikbaar gesteld in de vorm van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel opgesteld (SSEB) waarbij er 3 verschillende subsidies zijn: SSEB Aanschaf, SSEB Retrofit en SSEB Innovatie. Het totaalbudget voor 2024 voor deze subsidie is vastgesteld op €66 miljoen.

Voor de aanschaf (zowel koop als financial lease) van emissieloze bouwmachines is de SSEB Aanschaf beschikbaar. Deze subsidie regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe uitstootvrije bouwmachines en bedraagt maximaal 50% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor met een maximum van €300.000. Daarnaast kan er ook de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) aangevraagd worden waardoor het voordeel nog groter kan worden.

Om een pas aangeschafte bouwmachine emissieloos te maken, kan er aanspraak gemaakt worden op de SSEB Retrofit. Met de subsidie regeling wordt er gestimuleerd dat al bestaande bouwmachines emissieloos gemaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan: ombouw naar een emissieloze aandrijflijn, een ombouw met een SCR-katalysator of hermotorisering. Voor deze subsidie geldt dat maximaal 50% van de netto investeringskosten subsidiabel zijn. Ook hier kan de MIA aangevraagd worden waardoor het voordeel nog groter kan worden.[Artikel gaat verder na deze alinea]

Als toonaangevende bron voor financieel nieuws, financiële strategieën en inzichten in finance, helpt FM.nl financieel directeuren, hoger financieel management en CFO’s om voorop te blijven lopen.

Schrijf u daarom nu in voor de FM-nieuwsbrief met al het relevante nieuws en unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en volg ons op Linkedin.

Tot slot is er de SSEB Innovatie waarmee een subsidie beschikbaar is voor een project experimentele ontwikkeling als voor een haalbaarheidsstudie ten aanzien van vernieuwende oplossingen voor emissieloze bouwmachines. Voor deze subsidie geldt dat 60% van de projectkosten vergoed kunnen worden met een maximum van €50.000 per haalbaarheidsstudie. Het gehele subsidieprogramm –voortvloeiend uit het SEB convenant– loopt tot 31 december 2026. De regeling voor 2024 opent op 5 maart weer voor aanvragen waarbij geldt: first come first serve.

Conclusie

Dat er steeds meer schoon en emissieloos gebouwd moet worden is onherroepelijk. De basis hiervoor is om de uitstoot van het de werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te reduceren. Om dit te kunnen realiseren zullen bouwondernemingen steeds meer moeten investeren in hun materieel wat kapitaalintensief is. Met subsidies die voortvloeien uit het SEB convenant kunnen de kosten voor deze investeringen verlaagd worden waarbij je als bouwonderneming niet vroeg genoeg kunt beginnen omdat voor de subsidiepot geldt: first come first serve.